Декларации


В зависимост от изискванията на клиентите се произвеждат и изделия с по – висок или по-нисък клас съгласно действащите стандарти за производство на бетонови изделия. Декларации за експлоатационни показатели за тези изделия се издават при поискване за участие в тръжни процедури или се прилагат към придружаващите стоката документи.