Общи условия за продажба


ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

НА „ЛЕО - БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ” ЕООД, ЕИК: 207343896

 Настоящите Общи Търговски Условия за Продажба се прилагат и са неразделна част от всеки индивидуален договор, оферта или заявка за Покупко - Продажба („Договорът“) на обичайно произвежданата от „ЛЕО – Бетонови продукти” ЕООД Продукция/Изделия.

 

1.      Общи условия на продажбата

1.1            Продавачът се ангажира да произведе и достави на Купувача, а последният да приеме и изкупи Изделията подробно описана по вид, количество, качество, цени, транспорт в подписания м/у страните Договор и Приложение №1, неразделна част от индивидуалния  договор.

1.2            Изменението на договорените количества по време на действието на Договора се допуска единствено по взаимното писмено съгласие на страните.

1.3            Купувачът е информиран, че уговорените количества Изделия, които се е задължил да изкупи за периода на валидност на Договора се включват в производствената програма на Продавача и в случай, че същите не бъдат закупени, то Продавачът  ще претърпи вреди в размер на разходите, които е направил за тяхното производство, които вреди следва да бъдат компенсирани от Купувача.

 

2.              Вид и  качество на продукцията.Заявяване. Срок за доставка.

2.1            Продавачът декларира, че качеството на закупените Изделия, предмет на Договора, отговаря на сертификата за качество (декларацията за експлоатационни показатели или декларация за съответствие) и на техническите изисквания, заложени в действащите нормативни документи, уреждащи производството на тези видове изделия, както и на БДС. Качеството се счита за гарантирано до доказване на обратното.

2.2            Вида, количеството и времето на всяка отделна доставка  се определя със съвместно съгласуван график за период определен в  Договора, изпращан от Купувача за съгласуване на  Продавача в срока указан в Договора. Продавачът е длъжен в срок до три дни да потвърди графика или да предложи промени в него. Графикът се изпраща на посочените в Договора координати на Продавача и Купувача.

2.3            Купувачът е запознат, че нормално Доставчикът има възможност да  извършва седмична  спедиция на произвежданата от него Изделия в определен обем, изрично посочен в Договора,  поради което се задължава да съобразява обема на своята поръчка с времето, необходимо за спедиция и транспорт на Изделията по такъв начин, че да не поставя Доставчика в невъзможност да изпълни задължението си за доставка.

2.4             Заявки извън съгласувания график се правят писмено и могат да бъдат приети от  Продавача за изпълнение не по- рано от 30 дни от датата на получаването им от него, освен ако друго не бъде договорено между страните.

2.5            Продавачът се задължава да изпълнява заявените предварително от Купувача месечни количества в съответствие с производствените си възможности.

2.6             Продавачът си запазва правото, при невъзможност/затруднения за изпълнение на поръчката да откаже доставка на купувача за конкретен ден.

2.7            Заявките на Купувача се приемат само в писмен вид от лице, посочено в Договора или допълнително изрично упълномощено за това от Продавача.

2.8             За да може едно изявление на Купувача да се приеме за заявка и по този начин то да се явява обвързващо за Доставчика, е необходимо то да отговаря на следните условия – да изхожда от Посоченото в договора лице, да се посочва видът и количеството на заявените материали; да е изплатено от факса или e-mail, посочени в Договора.

2.9            Срокът за доставка и предаването на изделията по видове и количества се извършва поетапно в период, посочен в Договора.  При неспазване от страна на Купувача на сроковете за извършване на авансовите плащания, и/или предоставяне на обезпеченията, предвидени в Договора, срокът на доставка се удължава с дните на забавата.

 

3.              Цени, фактуриране и заплащане

3.1            Стойността на договора се формира на база действително изпълнени доставки, установени със заявките и двустранно подписани стокови разписки, остойностени съгласно посочените в Приложение 1 единични цени и цената на дървените палети, на които са подредени изделията при доставката. Цените, посочени в Приложението са без ДДС, освен ако не е посочено друго.

3.2            Единичните цени на видовете стоки, посочени в Приложение 1, неразделна част от Договора,  подлежат на корекция, само ако това е уговорено в Договора.

3.3            Единичните цени включват стойността на изделията, транспортните и складовите разходи, но не включва ДДС и стойността на цената на дървените палети, на които са подредени изделията при доставката, която цена е в размер определен в Договора. Стойността на палетите се включва във фактурите и се заплащат със изделията. При връщане сумите се възстановяват от Продавача или съответно се прихващат с дължими суми от Купувача към Продавача.

3.4            В случай на промени на разходите за производство на Продавача, дължащи се на промени в цените на някой или всички суровини, от които се изработват изделията, на енергията, горивата и  др. и/или при обезценка на лева спрямо еврото, поради промяна на фиксирания му  курс,  Продавачът има право да промени единичните цени на видовете стоки, посочени в Приложение 1.

3.5            При промяна на цената, Продавачът се задължава да изпрати писмено уведомление до КУПУВАЧА три дни преди промяната и да предостави З (три) дневен срок за отговор. В случай, че в предоставения срок КУПУВАЧЪТ не изпрати отговор, в който да възрази срещу коригирането на продажните  цени се счита, че същия мълчаливо ги приема.

3.6            В случай на изричен отказ за приемане на корекцията на цените, Продавачът прекратява доставките, като всяка от страните има правото едностранно да прекрати действието на Договора с отправяне на 7(седем) дневно писмено предизвестие до другата страна, без за някоя от тях да възниква задължение за заплащане на неустойки или вреди.

3.7            В случай, че към датата на промяна на цените има неиздължени суми от страна на КУПУВАЧА по вече осъществени доставки, те се заплащат по цените, действали в момента на доставката.

3.8            Плащанията по Договора ще се извършват чрез банков превод по посочената от Продавача банкова сметка съгласно условията по Договора или в брой  на касата на Продавача.

3.9            Ако плащането не е договорено като отложено, то сумата на общата стойност на продукцията с дължимия ДДС следва да бъде платена авансово по банковата сметка на Продавача, посочена  в Договора или на  касата на Продавача до момента на натоварване на продукцията на посочена от Купувача, собствено или наето от него транспортно средство. В противен случай Продавачът има право да отложи експедицията до извършване на авансовото заплащане.

3.10         В случай на отложено плащане, сроковете за фактуриране се уговарят в Договора.  Издадената фактура се изпраща на Купувача на посочения в Договора e-mail адрес за получаване на фактура, с което се счита за получена от Купувача. Продавачът си запазва възможността да издава електронни фактури след изричното писмено уведомяване на Купувача и изричното му съгласие.

3.11         Отложено плащане означава, че плащането следва да бъде осъществено най-късно в рамките на срока за отложено плащане уговорен в Договора, който срок започва да тече от датата на издаване на фактурата по реда на предходната точка.

3.12         При направени и приети рекламации, срокът за заплащане на липсващите или дефектните изделия започва да тече от доставката на нови изделия, в замяна на дефектните или доставка на липсващите изделия.

3.13         При отложено плащане, Купувачът следва да извърши превода на дължимата сума надлежно и в срок достатъчен за постъпване на сумата по банкова сметка на Продавача, но не по-късно от 12 (дванадесет) часа от деня на падежа на задължението по Договора. В случаите, когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то преводът трябва да постъпи по банкова сметка на Продавача до 12 (дванадесет часа) часа на последния преди датата на плащане официален работен ден.

3.14         Плащането се счита за получено в момента на ефективното заверяване на банковата сметка на Продавача или деня, в който сумата е получена в брой на касата на Продавача.

3.15         В рамките на деня на извършване на плащането, а в случай на невъзможност - в рамките на следващия работен ден, Купувачът може да уведоми Продавача за извършения превод на дължимите суми чрез изпращане на копие от платежното нареждане по факс или e-mail, адресиран до посоченото в Договора „Лице за контакт“. В случаите, когато в платежния документ, изпратен до Продавача липсва информация за основанието на превода, респ. номерата на фактурите, които се плащат, то Продавача закрива вземанията си от Купувача в следната последователност – разноски, лихви за забава и едва след това дължими суми по фактури, като се започва от фактурата с най-стара дата на издаване.

3.16          Купувачът и Продавачът се съгласяват, че при наличие на насрещни изискуеми вземания и задължения същите следва да бъдат уреждани чрез взаимно прихващане чрез подписване на писмено споразумение между тях.

3.17         В случай, че Купувачът закъснее с плащането по фактури с повече от 30 /тридесет/ дни, считано от договорения срок за плащане по която и да е фактура, договореното отложено плащане се отменя и всички дължими суми по издадените до тези момент фактури се считат за незабавно и предварително изискуеми. В този случай Продавачът има право да спре доставките до уреждане събираемостта на вземането си, както и да ревизира кредитните условия, предоставени на Купувача

 

4.              Обезпечения. Кредитен лимит.

4.1            Продавачът има право по всяко време на действие на Договора да изиска от Купувача да обезпечи своето задължение със запис на заповед, учредяване на залог и/или ипотека или предоставяне на банкова гаранция. Разходите по обезпечаването на задълженията са за сметка на Купувача, който е длъжен в указания от Продавача срок да предостави изисканото обезпечение.

4.2            В случай, че бъде уговорено предоставянето на банкова гаранция, Купувачът се задължава в срока посочен в Договора да издаде неотменяема банкова гаранция открита в полза на Продавача, с текст и откриваща банка приемливи за Продавача за сума и със срок на валидност уговорени в Договора.

4.3            В случай, че няма забава в плащанията, договорени в Договора, Купувачът може да поиска, а Продавачът дава съгласието си, банковата гаранция да бъде променяна и обезпечението да бъде намалявано със стойността на извършените плащания.

4.4            Лице гарантиращо плащанията на основание чл. 121 от ЗЗД поема солидарна отговорност с Купувача и се задължава да отговаря солидарно с него  за заплащане на всички задължения на Купувача, възникнали от Договора, от анексите към него или каквито и да са други договорки между Продавача и Купувача.

4.5            Продавачът може, до настъпване на датата на съответното плащане съгласно договора, да ограничи количеството получени от Купувача  изделия, като му определи кредитен лимит в размер уговорен в Договора. Кредитният лимит включва доставените, но не платени количества изделия и  дървени палети,  за които падежа за плащането не е настъпил и/или е пресрочен, включително и начислените лихви за забава и неустойки.

4.6             В случай, че Купувачът надхвърли кредитния лимит, Продавачът има право на пълно или на частично неизпълнение на следващите заявки на Купувача до момента на намаляване на задължението на Купувача под максималния размер на определения кредитен лимит.

 

5.              Транспорт и  разтоварване. Прехвърляне на собствеността и риска от погиване.

5.1            Транспортът на Изделията може да се извършва, както от Купувача, така и от Продавача за сметка на Купувача в зависимост от договореното между страните.

5.2            Разтоварването на Изделията може да се извършва, както от Купувача, така и от Продавача за сметка на Купувача в зависимост от договореното между страните.

5.3            Купувачът има право да експедира и транспортира продукцията със свой собствен транспорт. Ако транспортни средства на Купувача или ползвани от последния причинят вреди на Продавача, то тези вреди следва да бъдат заплатени в пълен размер от Купувача, като Купувачът се задължава да осигурява транспортни средства, управлявани от опитни и правоспособни шофьори, за които транспортни средства да са налични всички изискуеми от закона застраховки. В този случай собствеността на стоката преминава върху Купувача от момента на натоварване на Изделията.

5.4            В случай, че е уговорено,че Изделията се доставят франко обекта на Купувача, Продавачът има право сам да определя вида на транспортните средства, с които ще бъде доставена Изделията на Купувача. В този случай, Продавачът извършва транспортирането с грижата на добър стопанин, като:

5.4.1        Ако при разтоварване на Изделията настъпят щети /на превозното средство и др./ по вина на Купувача, то стойността по възстановяването им е изцяло за негова сметка. 

5.4.2        Купувачът трябва да поеме всички разходи връзка с транспортирането и товареното на Изделията  от склада на Продавача до местоназначението й.

5.4.3        Продавачът не носи отговорност за възпрепятстване/забава на експедициите по причини, които не са предизвикани от неговото виновно поведение (в т.ч. липса на транспортни средства за автопревоз и др.).

5.4.4        Продавачът запазва правото си, в случай на промяна на стойността на транспортните разходи, в т.ч. и цената на горивата, да наложи промяна на цената на продукта уговорена в подписания м/у страните Договор, за което уведомява писмено Купувача. Купувачът има право в тридневен срок да приеме или откаже увеличението в цената, като поиска да получи изделията франко склада на Продавача.  В случай на липса на изричен отказ от страна на Купувача в горния срок, е валидно новото ценово предложение.

5.5            В цената на транспорта са включени 1(един) час за коли под 14 тона товароносимост  и  4(четири) часа за коли над 14 тона товароносимост  време за разтоварване и престой за всяка доставка с отделно транспортно средство на обекта на Купувача. За допълнителното време за разтоварване или престой на превозното средство Купувачът възстановява всички финансови претенции на превозвача/продавача, свързани със забавата, незабавно.

5.6            Правото на собственост върху Изделията се прехвърля в момента на предаването им и връчване на стоковата разписка от Продавача или упълномощено от него лице на Купувача или на упълномощено от него лице.

5.7            В случай, че Продавачът има задължение за разтоварване на изделията, то  Правото на собственост върху тях преминава върху Купувача след приемането им  от Купувача или упълномощено от него лице.

5.8             От момента на преминаване на собствеността върху Изделията, върху Купувача преминава риска от евентуалното им погиване, повреждане, разпиляване или изгубване.

 

6.      Предаване на изделията и документи

6.1            Продавачът издава стокова разписка в три екземпляра за вида и количеството на изделията. Единият  екземпляр се предава на Купувача, а другите два екземпляра се връщат подписани на Продавача.

6.2            Предаването на изделията се извършва с подписване на стоковата разписка, придружаваща стоката от упълномощено от Купувача лице, посочено в Договора. В случай, че посоченото в договора лице  не се намира на обекта,  изделията се приемат от изрично писмено упълномощено от него лице, като за пълномощното не е необходимо нотариална заверка. Пълномощното се предава на лицето, транспортиращо стоката.

6.3            Купувачът има право, с нарочно писмено уведомление, получено по факс или електронна поща да упълномощи друго лице, което да получи изделията на обекта. Уведомлението трябва да стане минимум 24 часа преди доставката.

6.4            Купувачът няма право да оспори получаването на стоката, дори и да не е спазен реда, предвиден в предходните точки, в случай, че лицето получило стоката и подписало се на стоковата разписка се намира в трудово-правни отношения с него.

6.5            Продавачът има право да откаже предаване на стоката, докато не бъдат изпълнени условията за получаването й. В този случай, всички загуби и неустойки са за сметка на Купувача.

6.6            При условие, че Купувачът извършва транспортирането със собствени или наети от него транспортни средства, Купувачът е длъжен предварително да уведоми Продавача кой е избраният от него превозвач, както и да го уведоми за имената на шофьорите и регистрационните номера на автомобилите, които имат право да получат Изделията и документите (стокова разписка, фактура, ако има издадена, сертификат за качество и др.).

6.7            Ако Купувачът не посочи писмено и изрично на Продавача лице, което има право да подписва стоковата разписка и приеме документите, се счита, че Купувачът е упълномощил превозвача или представителя на превозвача, дошъл за получаване на Изделията. Последният следва да подпише Стоковата разписка и да получи документите от името на Купувача. Стоковата разписка доказва получаването на продуктите от страна на Купувача.

 

7.              Рекламации

7.1.1        Рекламации относно несъответствие на количеството, механични повреди и/или наличие на явни недостатъци, могат да се правят само  в момента на приемането им, чрез отбелязване в стоковата разписка съпътстваща изделията при получаването им. Ако Купувачът не направи това, изделията  се смятат за одобрени като съответстващи на изискванията, освен за несъответствия установени след разопаковане на изделията и за скрити недостатъци, проявили се по време на гаранционния срок.

7.1.2        Рекламации относно скрити недостатъци, се отправят до Продавача на база отклонение на качеството на доставения продукт спрямо спецификациите за качеството, посочени в сертификата за качество (декларацията за експлоатационни показатели или декларацията за съответствие). В този случай, срокът за предявяване на рекламация е гаранционният.

7.1.3          В случай на установяване на явен или скрит дефект на  изделията, Купувачът  е длъжен незабавно след установяване на дефекта, да уведоми писмено Продавача за вида и количеството на дефектните изделия, както и за вида на констатираните дефекти. В тежест на Купувача е да докаже, че евентуални дефекти по Изделията не са настъпили в резултат от негови действия по време на съхранението им след датата на доставката (например: неправилно съхранение и други).

7.1.4        Изделията – обект на рекламация - се оставя на отговорно пазене при Купувача докато се уреди рекламационното производство, като за целта се изготвя двустранен протокол. Купувачът следва да съхранява разделно от други изделия продукцията обект на рекламацията, като в случай че Купувачът не успее да докаже разделно съхранение, то правото на рекламация отпада. Купувачът е длъжен да положи максимални и добросъвестни усилия с цел да намали или сведе до минимум възможните загуби от денгуби, такси за складиране (магазинаж), претоварване и др. подобни.

7.1.5        Ако рекламираните изделия или част от тях бъдат употребени от Купувача, рекламацията се оставя без уважение, като всяко действие на разпореждане с продукцията се счита за мълчалив отказ от рекламация, като Продавачът не носи отговорност за качеството на извършената от Купувача работа, в която е вложена продукцията.

7.1.6        В срок от 7 дни от получаване на писменото уведомление по предходната алинея, Продавачът се задължава да изпрати свой представител на обекта. Представителят може да приеме направената рекламация и да подпише протокол за рекламация, при което трябва в седемдневен срок, след подписване на протокола да замени изделията,  или да откаже приемането на рекламацията, при което се прилага процедурата описана по-долу.

7.1.7        При отказ на Продавача да приеме рекламацията,  задължително се вземат четири проби от лицензирана Независима инспектираща организация за стоков контрол, в присъствието на представител на Продавача и Купувача. Първата от тях остава за арбитраж в контролната организация, втората се изпраща за анализ в акредитирана лаборатория и по една за страните. В случай, че горната процедура не е спазена, резултати от анализи и изпробване на изделията за качество не са обвързващи за Продавача.

7.1.8         Таксата за инспекция се заплаща от страната, декларирала претенцията.  При уважен иск за рекламация на качеството разходите по претоварване, престой, обратно транспортиране и таксата за инспекция  са за сметка на Продавача.

 

8.      Права и задължения на страните.

8.1   Продавачът е длъжен: 

8.1.1        Своевременно да прехвърли на Купувача правото на собственост върху изделията;

8.1.2        Всяка доставка на изделията да бъде съпроводена със съответните сертификати за качество (декларацията за експлоатационни показатели или декларацията за съответствие);  

8.1.3        Да заяви и обезпечи доставката на изделията в необходимите количества в срока посочен в заявката на Купувача съгласно чл.1 ал.2, съобразно вида, количеството и качеството, отговарящо на нормативните и действащи стандарти.

8.1.4         Да издаде на КУПУВАЧА данъчна фактура за извършените доставки, при спазване на разпоредбите на приложимото данъчно законодателство;

8.1.5        Да изкупи франко склада си дървените палети, на които са подредени изделията при доставката им, на цената, посочена Договора. В случай, че Купувачът не желае да достави палетите до склада на Продавача, последният може да откаже изкупуването им или да ги изкупи на цена, намалена с разходите направени от него за транспортиране на палетите от обекта на Купувача до склада на Продавач. 

8.2        Продавачът има право

8.2.1        Да прекрати доставките без да дължи неустойки или каквито и да било обезщетения на Купувача при наличие на явни признаци на влошаване на платежоспособността на Купувача, освен ако стоката е предплатена или доставката е в размера на издадена за обезпечение банкова гаранция съгласно договора. В този случай Продавачът не носи отговорност за евентуални щети, косвени или последващи загуби на Купувача, като загуби от продажби, загуба на постъпления и печалби или финансови загуби.

8.2.2        Да откаже извършването на доставки на изделията при достигане на максималния размер на определения за Купувача в настоящия договор кредитен лимит.

8.3   Купувачът е длъжен:  

8.3.1        Да заплати на Продавача уговорената цена; 

8.3.2        Да прегледа изделията при получаването им и ако има възражения, да уведоми незабавно Продавача.    

8.3.3        Да приеме транспортираните от превозвача изделия своевременно, да ги съхранява при подходящи условия и да състави документите, удостоверяващи евентуалните направени от него рекламации.

8.4            Купувачът има право:

8.4.1        Да получи договорените в Приложение 1 количество изделия.

8.4.2        Купувачът има право на възражения относно вида, количеството и качеството на доставените изделия при тяхното приемане, които следва да отбележи в съответните документи.

8.4.3        Да спре плащането на дефектните изделия, до тяхната замяна. 

8.4.4        Да върне дефектните изделия и да иска обратно цената заедно с разноските за покупката им или да иска да му бъдат предадени изделия без недостатъци в замяна на тези, която е получил с недостатъци. 

 

9.              Гаранционна отговорност

9.1            Продавачът отговаря, ако изделията, предмет на настоящия договор, имат недостатъци, които съществено намаляват тяхната цена или годност, включително и качество, за употреблението, за което са закупени. Продавачът отговаря и когато не е знаел за недостатъците.

9.2            Продавачът не отговаря за повреди и/или отклонения от качеството на изделията, възникнали вследствие на неправилната им употреба от Купувача.

9.3            Продавачът се задължава за своя сметка да отстранява появилите се в гаранционния срок дефекти, както и да заменя дефектните единици от доставените изделия с такива без дефекти или недостатъци. Гаранционният срок на бетоновите изделия е определен в Договора

9.4             Гаранцията не покрива дефекти, предизвикани от: непреодолима сила; неправилен монтаж на изделията; неправилна, несъобразена с инструкциите на Продавача и не по предназначение експлоатация; умишлени действия или поради груба небрежност, кражби или повреди, причинени от лица не свързани по никакъв начин с Продавача.

9.5             За неправилна експлоатация се счита извършване на дейности върху изделията водещи до нарушаване на целостта на повърхностния им слой; почистване на изделията със средства с по-висока твърдост; третиране с луга; въздействие върху изделията с киселини – сярна, азотна и солна, както и солите на тези киселини.

 

10.            Прекратяване на договора

10.1         Договорът се прекратява:

10.1.1     с изтичане на срока му  и/или с доставката на заявените количества от изделията;

10.1.2     по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма

10.1.3     от изправната страна, в случай че другата страна наруши повторно кое да е от задълженията си по Договора след като е била предупредена в писмен вид, че повторното нарушение ще доведе до прекратяване на Договора.

10.1.4     В 15-дневен срок от датата на уведомяване за нарушението на нейни задължения по Договора не изпълни или изпълни частично това задължение, другата страна има право да счита Договора за законно прекратен без да е необходима намесата на граждански или арбитражен съд

10.1.5     При системно непогасяване на парични задължения от страна на Купувача, Продавачът незабавно може да прекрати Договора без писмено предизвестие.

10.2         „Системно непогасяване на парично задължение” е нарушение, допуснато от Купувача при разплащане на паричните му задължения или неспазване на договорения график за експедиция повече от 2 (два) поредни пъти или в рамките на 3 (три) поредни календарни месеца.

10.3         Страната, която има право да прекрати договора уведомява другата страна за това най-малко десет дни преди влизане в сила на прекратяването.

10.4         В срока на предизвестието страните са длъжни да изпълнят всички свои задължения, възникнали при условията на индивидуалния Договор.

10.5         Продавачът има право едностранно да прекрати Договора с едноседмично предизвестие, в случай че установи, че някоя от декларациите на Купувача предоставени в т. 16 по-долу се окаже невярна.

 

11.            Непреодолима сила.

11.1        Ако вследствие на непреодолима сила, политически, икономически или технически събития, които страните не са могли или не са били длъжни да предвидят при подписване на договора или на събития и обстоятелства, които са извън разумния контрол на Продавача или Купувача и които съществено и неблагоприятно засягат способността на една от страните да изпълни задълженията си по Договора, то засегнатата страна може да изпрати известие и да поиска от другата страна чрез взаимни усилия да се споразумеят какви конкретни действия да бъдат предприети с цел да се избегнат или смекчат последиците от възникналите неблагоприятни условия и обстоятелства и да се възобнови нормалното изпълнение на нейните задължения. 

11.2         В случай, че Продавачът и Купувачът не се споразумеят за конкретни действия при възникването на непреодолима сила действието на Договора се отлага - за времето на действието на събитията, но за не повече от 3(три) месеца от възникването на непреодолимата сила. В последния случай договорът се прекратява окончателно без да е необходимо предварителното писмено съгласие на страните. Последиците от това прекратяване се уреждат с оглед приложимото законодателство.

11.3         Непреодолима сила по смисъла на 11.1, включва, но не се ограничава до война, стачки,  производствена авария, трудови спорове, които са свързани или насочени срещу Купувача или Продавача, природни бедствия –пожар, земетресение, наводнение, буря; както и промяна на законодателството, която засяга способността на Купувача или Продавача да изпълняват задълженията си. Страната, която  декларира форсмажор (съгласно дефиницията на Българската Търговска Камара),удостоверява този факт със сертификат на БТПП.

11.4         Ако непреодолимата сила повлияе съществено върху изпълнението на договора за повече от 1 (един) месец, както Продавачът, така и Купувачът може по своя преценка, да прекрати Договора.

11.5         Купувачът няма право да се позовава на непреодолима сила във връзка с изпълнение на възникнали негови парични задължения към Продавача.

 

12.            Решаване на спорове. Приложимо право

12.1         Възникналите между страните спорове по Договора за продажба, както и по настоящите Общи условия към него, неизпълнението и последиците от него, както и тълкуването на уговорките между страните, ще се решават в дух на разбирателство и с оглед постигане на взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие в съответствие с договореното между страните в сключените между тях индивидуални договори.

 

13.            Санкции

13.1         Ако Купувачът не приеме заявените от него Изделия или не предостави транспортно средство за натоварването им, то същият дължи на Продавача неустойка в размер на 20% от стойността на договореното/заявеното, но неприето количество.

13.2         В случай, че плащането (заверяването на банковата сметка на Продавача не бъде извършено в предвидените за това срокове), както и в случаите на извършена експедиция без авансово заплащане на стойността й, ако това е уговорено в договора, Купувачът дължи  безусловно на Продавача лихва за забава в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден до датата на окончателното изплащане за вземанията в лева.

13.3         В случаите, когато дължимите от Купувача суми постъпят по банковата сметка на Продавача след изтичане на посочените в Договора срокове, то Продавачът с получената сума погасява първо дължимите от Купувача разноски, неустойки и/или лихви за забава, и едва след това сумите по фактурите (главницата), за което надлежно уведомява Купувача, независимо от посоченото основание на съответното плащане.

13.4         При забава на дължимо от Купувача плащане с повече от 30 (тридесет) дни, освен ако му е даден кредитен лимит и той не го е надхвърлил,  Продавачът има право веднага и без предизвестие да ограничи или спре доставките за Купувача до окончателното изплащане на дължимите от последния суми.

13.5         В посочените в т.13.4 случаи Продавачът не носи отговорност за претърпени от Купувача преки или косвени вреди или за пропуснати от него ползи във връзка с ограничаването или спирането на доставките.

13.6         В случай, че Продавачът има непогасени вземания към Купувача, включително и при условията на отложено плащане, Продавачът има право да се разпорежда изцяло и без ограничения с тях, включително и да учредява залози в полза на трети лица върху тях, в това число и на финансови институции, факторингови дружества и без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на Купувача.

13.7         Така уговорените неустойки и санкции в по-горните разпоредби не възпрепятстват търсенето на по-големи вреди по общия законов ред.

 

14.   Общи клаузи

14.1          Действието    на    Договора     може    да    бъде продължено само с писмено съгласие дадено от двете страни. Продавача запазва правото да променя Общите си условия на продажби когато и както сметне за уместно, за което уведомява писмено Купувача. Същият има право да не приеме в тридневен срок от уведомлението по предходното изречение промените и да прекрати едностранно Договора по реда уговорен в 10.1. и при условие, че е изплатил на Продавача всички дължими суми по Договора.

14.2          Измененията в Договора се извършват в писмен вид чрез двустранни споразумителни протоколи.

14.3         Всички съобщения и уведомления между страните следва да бъдат в писмен вид и да се изпращат първо по e-mail, факс или с препоръчано писмо с обратна разписка на адресите посочени в Договора. При всяко едно положение кореспонденция изпратена от и до посочените в Договора е-mail-и следва да се счита за валидна и надлежно подписана от името на изпращащата страна, както и за надлежно получена от страната, до която е адресирана. И-мейл кореспонденция между страните от и до посочените в Договора е-mail-и следва да се счита за надлежни писмени документи и не може да бъде оспорвана по реда на чл. 193, ал. 3 от ГПК.

14.4         При промяна на посочените в Договора адреси, съответната страна е длъжна да уведоми в седемдневен срок насрещната страна за променения адрес. При неизпълнение на това задължение, ако се отправи съобщение по Договора на посочения в него адрес, се счита, че съобщението е редовно връчено, макар и неполучено от неизправния адресат, променил адреса си.

14.5         В случай на отправена кореспонденция от Продавача към Купувача, която предполага отговор на последния, то ако този отговор не бъде получен в рамките на три работни дни от Продавача, то това обстоятелство следва да се счита като общо неизпълнение по договора.

 

15.            Конфиденциалност

15.1         Купувачът по Договора се задължава да спазва изисквания за запазване на конфиденциална информация;

15.2         Конфиденциална информация е всяка информация, свързана с организацията и търговската дейност на „ЛЕО - Бетонови продукти“ ЕООД, включително финансова и счетоводна информация, включително относно разчети между страните по Договора, включително  описания на оборудване и материални активи, данни за личния състав, инвентарни наличности, полезни модели и технологични решения, както и случаи от практиката на дружеството, с изключение общоизвестни факти или информация, която дружеството „ЛЕО - Бетонови продукти“ ЕООД, само е направило обществено достъпна (например чрез търговска реклама, изявления пред медиите, разполагане на публичния уебсайт, публикации и др.);

15.3         Купувачът се задължава да не разпространява конфиденциалната информация на трети лица под каквато и да било форма, както и да осигури неразпространение на конфиденциална информация от страна на служителите и подизпълнителите си, както спазване на същите ограничения за конфиденциалност от страна на последните. Не се счита за разпространение на конфиденциална информация предоставянето на информация, изискана от компетентните  държавни органи в предвидените от закона случаи, като в случай на такова искане Купувачът е длъжен да уведоми в тридневен срок Продавача, считано от датата на съответното искане.

15.4         Информация относно елементи на Договора, както и рекламни и други материали с цел публикации могат да бъдат разпространени след постигане на взаимно писмено съгласие между страните.

15.5         В случай на нарушение на клаузите за конфиденциалност, Купувачът дължи незабавно на Продавача неустойка в размер на три процента от стойността на общия размер на договорената продукция за всяко едно нарушение.

 

16.            Декларации на Купувача

16.1         Купувачът декларира, с подписа си поставен под Договора, че  към момента на сключването му:

 

·      Не е неплатежоспособен, както и че не са налице обстоятелства, поради които да стане неплатежоспособен в рамките на срока на Договора;

·      Не е свръхзадлъжнял, както и че не са налице обстоятелства, поради които да стане свръхзадлъжнял в рамките на срока на Договора;

·      Не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация за Купувача, както и че не са подавани молби за откриване на такива производства; Не е налице хипотеза за Купувача съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ;

·      Сключването на Договора не противоречи на вътрешни дружествени актове на Купувача, както и че за неговото сключване надлежно са взети всички необходими решения на съответните органи на Купувача съгласно вътрешните му дружествени актове и приложимото законодателство;

·      Ще действа добросъвестно спрямо Продавача по време на валидност на Договора;

·      Ще спазва всички приложими законови изисквания по време на валидността на Договора.

 

16.2         Продавачът има право по своя преценка и в случай на данни за влошено финансово състояние на Купувача, освен ако стоката е предплатена или доставката е в размера на издадена за обезпечение банкова гаранция съгласно договора. писмено да поиска от Купувача потвърждение, заверено от регистриран одитор, че към датата на искането Купувачът не е в състояние на неплатежоспособност по смисъла на Търговския закон. В случай на отправяне на искане по предходното изречение, Купувачът се задължава да осигури такова потвърждение в разумен срок, но не по-дълъг десет работни дни, считано от датата на писменото искане на Продавача, в случай че Купувачът не осигури такова потвърждение, то това обстоятелство следва да се счита като общо неизпълнение по Договора.

16.3         При промяна на което и да е от горните обстоятелства по 13.1. Купувачът се задължава да информира веднага Продавача за съответната промяна.